5 maart 2020

Agenda jaarvergadering 02-04-2020

Agenda : Jaarvergadering
Locatie : Berchplaets
Datum : 2 april 2020
Tijdstip : 11:00 uur

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Notulen vorige vergadering.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Financieel verslag penningmeester 2019.
7. Verslag kascontrolecommissie.
8. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
9. Bestuursverkiezing, aftredend zijn;
a. Joke van Oss, (herkiesbaar)
b. Stiny van Erp, (herkiesbaar)
c. Henk van Breda, (herkiesbaar)
10. Rondvraag.
11. Huldiging jubilarissen
12. Sluiting.

Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 26 maart 2020 aanmelden
bij de secretaris waarvan u het adres onderaan deze brief vindt.
De wijze waarop dit dient te geschieden staat in artikel 12 van het afdelingsreglement;
Artikel 12.
Kandidaatstelling
1. Kandidaatstelling voor voorzitter of lid van het bestuur geschiedt schriftelijk, door het
Afdelingsbestuur of door tenminste vijf leden van de Afdeling.
2. Iedere kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring
van de voorgestelde kandidaat, met vermelding van relevante gegevens